Direktanslutna nätverk

Det är viktigt att verifiera konfigurationen och anslutningen efter att du har konfigurerat din router. I detta avsnitt diskuteras de kommandon som används för att verifiera direkt status på anslutna nätverk, det vill säga nätverk som är anslutna till en router.

För att säkerställa korrekt drift och konfiguration av ett interface finns flera användbara show-kommandon. Som exempel används topologin nedan för att demonstrera verifiering av routerns interfacets inställningar.

Interface status

Följande kommandon är särskilt användbara för snabb identifiering av interfacets status:

  • show ip interface brief och show ipv6 interface brief – Dessa kommandon visar en översikt över alla interface, inklusive IPv4- eller IPv6-adressen för varje gränssnitt samt dess aktuella driftstatus.
  • show running-config interface interface-id – Detta kommando visar de konfigurationskommandon som gäller för det specificerade interfacet.
  • show ip route och show ipv6 route: Dessa kommandon visar innehållet i IPv4- eller IPv6-ruttabellen (routing tabel) som är lagrad i RAM. I Cisco IOS 15 bör aktiva interface visas i ruttabellen med två relaterade poster som är identifierade med koden ”C” (Connected) eller ”L” (för lokal). I tidigare versioner av IOS visas endast en post med koden ’C’.

Användningen av kommandona show ip interface brief och show ipv6 interface brief ger en snabb översikt över alla interfacen på routern. Genom att granska utdata från dessa kommandon kan du snabbt fastställa om interfacen är aktiva och fungerande, vilket indikeras av statusen ”up” och protokollet ”up”, som visas i exemplet nedan. Eventuell avvikelse från detta kan indikera antingen konfigurationsproblem eller problem med kablage.

Verifiera IPv6 Link Local- och Multicast-adresser

Kommandot show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0/0 ger information om interfacets status samt alla tilldelade IPv6-adresser. Tillsammans med den länklokala adressen och den globala unicast-adressen inkluderas också multicast-adresser som börjar med prefixet FF02, och som illustreras i exemplet nedan.

Verifiera interfacets konfigurationen

Genom att använda kommandot show running-config interface <interface-id> kan du inspektera de aktuella konfigurationer som tillämpas på det specificerade interfacet, vilket ger en detaljerad översikt över dess inställningar och parametrar. Ett exempel illustreras nedan:

För att samla in ytterligare information om interfacet kan följande kommandon vara användbara:

  • show interfaces – Ger omfattande information om interfacet och paketflödet för alla interface på routern.
  • show ip interface och show ipv6 interface – Visar specifik IPv4- respektive IPv6-relaterad information för alla interface på en router.

Verifiera information i routing-tabellen

Genom att använda kommandona show ip route och show ipv6 route kan du inspektera routerns routing-tabell och identifiera information om direkt anslutna nätverk samt lokala interface.

En ”C” bredvid en rutt i routing-tabellen indikerar att det är ett direkt anslutet nätverk (directly connected) medan en ”L” identifierar det lokala interfacet.

För IPv6-prefix som tillämpas på interfacet och som är i ”up/up”-tillståndet läggs automatiskt till i IPv6-routning-tabellen som en direktansluten rutt.

Även IPv6 globala unicast-adresser som tillämpas på interfacet läggs till i routing-tabellen som en lokal rutt med prefixet /128. Dessa lokala rutter används för att effektivt hantera paket med routerns interfacet som destination.

För att verifiera Layer 3-anslutningen mellan enheter kan ping-kommandot användas, där syntaxen för IPv6 är liknande den för IPv4.

Filtrera information från show-kommandon

När du använder kommandon som genererar omfattande information kan det vara användbart att filtrera och visa endast relevanta delar av informationen. Cisco IOS CLI erbjuder flera filtreringsalternativ för att förbättra informationshantering.

För att justera mängder av rader med information kan du använda kommandot terminal length. Till exempel kan ett värde på 0 (noll) förhindra pauser mellan antal rader.

En annan användbar funktion är att använda ”pipe” eller tecken ”|” efter show-kommandot och anger sedan en filtreringsparameter följt av ett filtreringsuttryck. Det finns fyra huvudsakliga filtreringsparametrar som kan användas:

  • section – Visar hela avsnittet som börjar med det angivna filtreringsuttrycket.
  • include – Inkluderar alla utdatarader som matchar filtreringsuttrycket.
  • exclude – Exkluderar alla utdatarader som matchar filtreringsuttrycket.
  • begin – Visar alla utdatarader från och med en viss punkt, börjandes med raden som matchar filtreringsuttrycket.

Kommandohistorik

Kommandohistorik är en praktisk funktion som tillfälligt lagrar tidigare utförda kommandon för enklare åtkomst och återanvändning. För att återkalla tidigare utförda kommandon, använd tangentkombinationen Ctrl+P eller uppåt pilen för att bläddra bakåt i historiken. Det senast använda kommandot visas först, och upprepa tangentsekvensen för att gå till äldre kommandon. För att gå framåt i historiken och återgå till nyare kommandon, använd tangentkombinationen Ctrl+N eller nedåt pilen.

Standardinställningen är att historikbufferten sparar de senaste 10 kommandona. Använd kommandot show history privileged EXEC för att visa innehållet i historikbufferten.

För att anpassa historiklagrings storlek för den aktuella terminalsessionen, använd kommandot terminal history size user EXEC.

Här är ett exempel på användningen av kommandona för att justera storleken på terminalhistoriken och visa historiken.