PAgP

EtherChannel kan bildas genom förhandling med hjälp av ett av två protokoll, Port Aggregation Protocol (PAgP) eller Link Aggregation Control Protocol (LACP). Dessa protokoll tillåter portar med liknande egenskaper att bilda en kanal genom dynamisk förhandling mellan anslutna switchar .

Obs: Det är också möjligt att konfigurera en statisk eller ovillkorlig EtherChannel utan PAgP eller LACP.

Port Aggregeringsprotokoll

PAgP är ett protokoll från Cisco som underlättar automatiskt skapande av EtherChannel-länkar. Vid konfiguration av en EtherChannel-länk med PAgP skickas PAgP-paket mellan kompatibla portar för att förhandla fram och etablera en kanal. När PAgP upptäcker Ethernet-länkar som matchar varandra, kombinerar det dessa till en EtherChannel. Denna EtherChannel betraktas därefter som en enda port i spännträdstopologin.

När PAgP är aktiverat tar det även hand om administrationen av EtherChannel. Protokollet skickar ut PAgP-paket med 30 sekunders intervaller för att övervaka och upprätthålla enhetlighet i konfigurationen mellan kopplade portar. Det kontrollerar även att nya länkar läggs till korrekt och hanterar eventuella fel mellan två switchar. Detta säkerställer att alla portar inom en EtherChannel har samma inställningar när kanalen skapas.

Observera: I EtherChannel är det obligatoriskt att alla portar har samma hastighet, duplexinställning och VLAN-information. Varje ändring av port-kanalen efter skapandet av kanalen ändrar också de aggregerade kanalportarna.

PAgP underlättar skapandet av EtherChannel genom att identifiera och verifiera att konfigurationerna på båda sidorna är kompatibla, vilket möjliggör aktivering av EtherChannel-länken vid behov. De olika lägena för PAgP är:

  • On – I detta läge ansluts interfacet till en kanal utan att använda PAgP, och inga PAgP-paket utbyts mellan interfacen.
  • Desirable – I detta läge är interfacet aktivt och påbörjar förhandlingar med andra interface genom att skicka PAgP-paket.
  • Auto – I detta läge är interfacet passivt och svarar på inkommande PAgP-paket utan att själv initiera några förhandlingar.

Lägena måste vara kompatibla på varje sida. Om en sida är konfigurerad i Auto-läge placeras den i ett passivt tillstånd, i väntan på att den andra sidan ska initiera EtherChannel-förhandlingen. Om den andra sidan också är inställd på Auto, startar aldrig förhandlingen och EtherChannel bildas inte. Om alla lägen är avaktiverade med no-kommandot, eller om inget läge är konfigurerat, är EtherChannel avaktiverad.

On-läget aktiverar interfacet att direkt gå in i en EtherChannel utan att förhandla. Detta kräver att även den motsatta sidan är inställd på On-läge för att kanalen ska fungera. Om den andra sidan försöker initiera en förhandling med PAgP, kommer ingen EtherChannel att etableras eftersom On-läget inte stödjer förhandlingsprocessen.

Ingen förhandling mellan de två switcharna innebär att det inte sker någon kontroll för att säkerställa att alla länkar i EtherChannel slutar på den andra sidan eller att det finns PAgP-kompatibilitet på den andra switchen.

Exempel på inställningar för PAgP-läge

Betrakta de två switcharna i figuren. Om S1 och S2 etablerar en EtherChannel med hjälp av PAgP beror på lägesinställningarna på vardera sida av kanalen.

Tabellen visar olika kombinationer av PAgP-lägen på S1 och S2 och det resulterande utfallet för kanalbildningen.