Labb: EtherChannel

Tre switchar har precis installerats. Det finns redundanta upplänkar mellan switcharna. Som de är konfigurerade nu kan endast en av dessa länkar användas; annars kan en ”bridging loop” uppstå. Att dock använda endast en länk utnyttjar bara hälften av den tillgängliga bandbredden. EtherChannel tillåter upp till åtta redundanta länkar att buntas ihop till en logisk länk. I den här labben kommer du att konfigurera Port Aggregation Protocol (PAgP), ett Cisco EtherChannel-protokoll, samt Link Aggregation Control Protocol (LACP), en öppen standardversion av EtherChannel enligt IEEE 802.3ad.

Nätverkstopologi

Port Channel tabell

Channel Group Ports Protocol
1  S1 G0/1, G0/2 PAgP
 S2 G0/1, G0/2
2  S1 F0/21, F0/22 LACP
 S3 F0/21, F0/22
3  S2 F0/23, F0/24 Negociated LACP
 S3 F0/23, F0/24

Instruktioner

Del 1: Konfigurera grundläggande switchinställningar

a. Tilldela varje switch ett host-namn enligt topologin.
b. Innan du börjar med länkaggregeringen mellan switcharna, verifiera den befintliga konfigurationen av de portar som ansluter switcharna för att säkerställa att portarna framgångsrikt kommer att ansluta till EtherChannel. Kommandon som ger information om tillståndet för switchportarna inkluderar:

S1# show interfaces | include Ethernet
S1# show interface status
S1# show interfaces trunk

c. Konfigurera alla portar som krävs för EtherChannel som statiska trunkportar.

Observera: Om portarna är konfigurerade med DTP i dynamiskt autoläge, och man inte ställer in portarnas läge till trunk, kommer länkarna inte att bilda trunkar utan förbli accessportar. Standardläget på en 2960-switch är att DTP är aktiverat och inställt på dynamiskt auto. DTP kan inaktiveras på interface med kommandot switchport nonegotiate.

Del 2: Konfigurera en EtherChannel med Cisco PAgP

Observera: När du konfigurerar EtherChannels rekommenderas det att stänga av de fysiska portarna som grupperas på båda enheterna innan de konfigureras i kanalgrupper. Annars kan EtherChannel ”Misconfig Guard” orsaka att dessa portar hamnar i err-disabled läge. Portarna och portkanalerna kan återaktiveras efter att EtherChannel är konfigurerad.

Steg 1: Konfigurera Port Channel 1

a. Den första EtherChannel som skapas för denna aktivitet aggregerar portar F0/21 och F0/22 mellan S1 och S3. Konfigurera portarna på båda switcharna som statiska trunkportar.

b. Använd kommandot show interfaces trunk för att säkerställa att du har en aktiv trunklänk för dessa två länkar, och att den infödda VLAN på båda länkarna är densamma.

S1# show interfaces trunk

c. På S1 och S3, lägg till portarna F0/21 och F0/22 till Port Channel 1 med kommandot channel-group 1 mode desirable. Alternativet mode desirable gör att switchen aktivt kan förhandla för att bilda en PAgP-länk.
Observera: Interfacen måste vara avstängda innan de läggs till i kanalgruppen.

S1(config)# interface range f0/21 – 22
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown
S3(config)# interface range f0/21 – 22
S3(config-if-range)# shutdown
S3(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S3(config-if-range)# no shutdown

Meddelandet ”Creating a port-channel interface Port-channel 1” bör visas på båda switcharna när kanalgruppen konfigureras. Denna interfacets beteckning kommer att visas som Po1 på terminalen.

d. Konfigurera det logiska interfacet till att bli en trunk genom att först ange kommandot interface port-channel 1 och sedan switchport mode trunk. Lägg till denna konfiguration på båda switcharna.

S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S3(config)# interface port-channel 1
S3(config-if)# switchport mode trunk

Steg 2: Verifiera status för Port Channel 1

a. Använd kommandot show etherchannel summary på S1 och S3 för att verifiera att EtherChannel fungerar på båda switcharna. Detta kommando visar typen av EtherChannel, de använda portarna och portarnas tillstånd.

S1# show etherchannel summary

b. Om EtherChannel inte aktiveras, stäng av de fysiska interfacen i båda ändarna av EtherChannel och starta sedan om dem. Kommandona show interfaces trunk och show spanning-tree bör visa portkanalen som en logisk länk.

Del 3: Konfigurera en 802.3ad LACP EtherChannel

Steg 1: Konfigurera Port Channel 2.

a. År 2000 släpptes IEEE 802.3ad, som är en öppen standardversion av EtherChannel, vanligtvis känd som LACP. Använd tidigare nämnda kommandon för att konfigurera länken mellan S1 och S2, med portarna G0/1 och G0/2, som en LACP EtherChannel. Du måste använda ett annat portkanalsnummer på S1 än 1, eftersom du redan använde det i det föregående steget. För att konfigurera port channel 2 som LACP, använd kommandot channel-group 2 mode active i interfacets konfigurationsläget. Aktivt läge indikerar att switchen aktivt försöker förhandla fram länken som LACP, till skillnad från PAgP. Konfigurationen av S1 visas nedan.

S1(config)# interface range g0/1 – 2
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# interface port-channel 2
S1(config-if)# switchport mode trunk

Steg 2: Verifiera status för Port Channel 2

Använd show-kommandona från Del 1 Steg 2 för att verifiera statusen för Port Channel 2. Titta efter vilket protokoll som används av varje port.

Del 4: Konfigurera en redundant EtherChannel-länk

Steg 1: Konfigurera Port Channel 3

Det finns olika alternativ för kommandot channel-group number mode:

S2(config)# interface range f0/23 – 24
S2(config-if-range)# channel-group 3 mode ?

active  Enable LACP unconditionally
auto   Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable Enable PAgP unconditionally
on    Enable Etherchannel only
passive  Enable LACP only if a LACP device is detected

a. På switch S2, lägg till portarna F0/23 och F0/24 till Port Channel 3 med kommandot channel-group 3 mode passive. Det passiva alternativet indikerar att du vill att switchen ska använda LACP endast om en annan LACP-enhet upptäcks. Konfigurera statiskt Port Channel 3 som ett trunkinterface.

S2(config)# interface range f0/23 – 24
S2(config-if-range)# shutdown
S2(config-if-range)# channel-group 3 mode passive
S2(config-if-range)# no shutdown
S2(config-if-range)# interface port-channel 3
S2(config-if)# switchport mode trunk

b. På S3, lägg till portarna F0/23 och F0/24 till Port Channel 3 med kommandot channel-group 3 mode active. Det aktiva alternativet anger att du vill att switchen ska använda LACP ovillkorligt. Konfigurera statiskt Port Channel 3 som ett trunkinterface.

Steg 2: Verifiera status för Port Channel 3

a. Använd show-kommandona från Del 1 Steg 2 för att verifiera statusen för Port Channel 3. Se efter vilket protokoll som används av varje port.
b. Att skapa EtherChannel-länkar hindrar inte Spanning Tree från att upptäcka switchnings loopar. Se över Spanning Tree-statusen för de aktiva portarna på S1.

S1# show spanning-tree active

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.436E.8494
Cost 9
Port 27(Port-channel1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000A.F313.2395
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Po1 Root FWD 9 128.27 Shr
Po2 Altn BLK 3 128.28 Shr

Port Channel 2 är inte operativ eftersom Spanning Tree Protocol har placerat vissa portar i blockerings tillstånd. Tyvärr var dessa portar gigabitportar. I denna topologi kan du återställa dessa portar genom att konfigurera S1 som primär rot för VLAN 1. Du kan också ställa in prioriteten till 24576.

S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
eller
S1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 24576

Du kan behöva vänta på att STP räknar om trätopologin. Tryck på snabbspolning om nödvändigt. Använd kommandot show spanning-tree active för att verifiera att gigabitportarna nu är i ”forwarding state”.

Riktlinjer och begränsningar för konfiguration av EtherChannel

EtherChannel har vissa specifika riktlinjer som måste följas för att undvika konfigurationsproblem.

 1. Alla Ethernet-interface stöder EtherChannel upp till maximalt åtta gränssnitt utan krav på att interfacen ska vara på samma interfacets modul.
 2. Alla interface inom en EtherChannel måste arbeta med samma hastighet och duplex.
 3. EtherChannel-länkar kan fungera som enkla VLAN-åtkomstportar eller som trunklänkar mellan switchar.
 4. Alla interface i en lager 2 EtherChannel måste vara medlemmar i samma VLAN eller konfigureras som trunks.
 5. Om de konfigureras som trunklänkar, måste lager 2 EtherChannel ha samma nativ VLAN och samma VLAN tillåtna på båda switcharna anslutna till trunk.
 6. När du konfigurerar EtherChannel-länkar, bör alla gränssnitt vara avstängda innan du påbörjar konfigurationen av EtherChannel. När konfigurationen är klar kan länkarna återaktiveras.
 7. Efter att ha konfigurerat EtherChannel, verifiera att alla interface är i tillståndet up/up.
 8. Det är möjligt att konfigurera en EtherChannel som statisk, eller att använda antingen PAgP eller LACP för att förhandla fram EtherChannel-anslutningen. Hur en EtherChannel konfigureras bestäms av värdet på kommandot channel-group number mode. Giltiga värden är:
active:  LACP är alltid aktiverat
passive:  LACP är aktiverat endast om en annan LACP-kompatibel enhet är ansluten
desirable: PAgP är alltid aktiverat
auto:   PAgP är aktiverat endast om en annan PAgP-kompatibel enhet är ansluten
on:    EtherChannel är aktiverat, men utan vare sig LACP eller PAgP
 1. LAN-portar kan bilda en EtherChannel med PAgP om lägena är kompatibla. Kompatibla PAgP-lägen är:

desirable => desirable
desirable => auto
Om båda interfacen är i autoläge kan en EtherChannel inte bildas.

 1. LAN-portar kan bilda en EtherChannel med LACP om lägena är kompatibla. Kompatibla LACP-lägen är:

active => active
active => passive
Om båda gränssnitten är i passivt läge kan en EtherChannel inte bildas med LACP.

 1. Kanalgruppsnummer är lokala till den enskilda switchen. Även om denna aktivitet använder samma kanalgruppsnummer i båda ändar av EtherChannel-anslutningen, är det inte ett krav. Kanalgrupp 1 (gränssnitt po1) på en switch kan bilda en EtherChannel med kanalgrupp 5 (gränssnitt po5) på en annan switch.