EIGRP metric

EIGRP använder fyra av fem olika parametrar som påverkar vägvalen. Dessa parametrar har ett visst värde för att bestämma en routers metric. Värdet avgör valet av bästa väggen till varje destinationsnätverk. De olika fem parametrar är kända som k-värde och de kan tas fram genom att exekvera kommandot show ip protocols

Kommandot visar till exempel följande meddelande:

Routing Protocol is ”eigrp 1”
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Default networks flagged in outgoing updates
Default networks accepted from incoming updates
EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1

Bandwidth eller K1

Bandbredden visas i kbit (kilobits). De flesta seriella interface använder default bandwidth på 1544 kbit eller 1 544 000 bps (1,544 Mbps). Detta är bandbredden för en T1-anslutning. Men vissa seriella interface använder andra default värde. Det är alltid bra att kontrollera bandbredden med kommandot show interface.

Bandbredden kan variera i de olika länkar som sammansluter avsändare och mottagare. Den lägsta bandbredden användes för att räkna metric.

Load eller K2

Belastning återspeglar hur mycket trafik som läggs på länken. Liksom tillförlitlighet (reliability) mäts belastning (load) dynamiskt med ett värde mellan 0 och 255. På samma sätt som Tillförlitlighet (reliability) uttrycks belastningen som en bråkdel av 255. Men i detta fall är ett lägre belastningsvärde mer önskvärt eftersom det indikerar mindre belastning på länken. Så 1/255 skulle vara en minimalt laddad länk. 40/255 är en länk med 16 procent belastad, och 255/255 skulle vara en länk som är 100 procent belastad.

Belastning (load) visas som både utgående och inkommande. Utgående eller ”outbound load” kallas också ”transmit” och värdets namn förkortas som TXLOAD. Inkommande eller ”inbound load” förkortas som RXLOAD. Load-värdet beräknas på ett 5-minuters medelvärde för att undvika plötslig påverkan av hög (eller låg) transmissionskanal användning.

Obs: Som default använder EIGRP inte load i beräkningar för sin metric.

Delay eller K3

Fördröjning är ett mått på den tid det tar för ett paket att ta sig genom en route. Delay (DLY) är ett statiskt värde baserat på den typ av länk som interfacet är anslutet till och värdet uttrycks i enheter av 10 mikrosekunder.

  • Seriella interface har som default bandbredd på 1544 kbps (1,544 Mbps) och en delay på 20 000  mikrosekunder.
  • Ethernet interface har som default bandbredd på 10 000 kbps (10 Mbps) och en delay på 1000 mikrosekunder.
  • FastEthernet interface har som default bandbredd 100 000 kbps (100 Mbps) och en delay på 100 mikrosekunder.

Att fördröjning (delay) är ett statisk värde innebär att den riktiga tiden det tar för ett paket att ta sig genom en viss route är egentligen ett nominellt värde. Delay-värdet, ungefär som bandwidth-värde, är ett default/standard värde som kan ändras av nätverksadministratören. Delay värde är ackumulativ vilket innebär att alla fördröjningar i de länkarna mellan avsändare och mottagare adderas ihop.

För att ta fram ett interfaces k-värden exekverakommandot show interface <ange interfacet t. e. s0/0/0)

MTU 1500 byte, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Reliability eller K4

Tillförlitlighet är ett mått som grundas på antal inträffade fel på en vis länk under en viss tid. Till skillnad från fördröjning (delay) mäts tillförlitligheten dynamiskt med ett värde mellan 0 och 255 som delas med 255 och resultatet multipliceras med 100 för att uttrycka tillförlitligheten i procent.

Bild 1 illustrerar länkens tillförlitlighet som 255/255 där täljaren 255 är den högsta värdet. En länk är 100% tillförlitlig om den markeras med värde 255. Tillförlitlighet (reliability) beräknas på ett 5-minuters medelvärde för att undvika plötsliga effekter av höga (eller låga) felvärde.

Bild 1: Ett högt tillförlitlighet: 255/255 = 1 x 100 = 100 %

Reliability uttrycks som en bråkdel av 255 – ju högre värde desto tillförlitligare är länken. Så, 255/255 skulle vara 100 procent tillförlitlig (255/255 = 1 * 100 = 100%), medan en länk på 234/255 skulle vara 91,8 procent tillförlitlig. Här kan vi tänka på att 255 i täljaren blev mindre på grund av inträffade fel.

Obs: Som default använder EIGRP inte reliability i beräkningar för sin metric.

Den sammansatta metric

Värde för EIGRP metric kan beräknas med hjälp av följande formel:

  • metric = [K1*bandwidth + (K2*bandwidth)/(256 – load) + K3*delay]*[K5/(reliability + K4)]

Formeln består av värden för K1 till K5. Som standard är K1 och K3 inställda på 1, och K2, K4 och K5 är inställda på 0. Resultatet är att endast bandbredden och fördröjningsvärdena används vid beräkning av det sammansatta värdet.

  • metric = [K1*bandwidth + K3*delay]*256
EIGRP K-värde
K1 bandwidth = 1
K2 load = 0
K3 delay = 1
K4 reliability = 0
K5 MTU = 0

Default-värden på K kan ändras med EIGRP router kommandot:

Router(config-router)# metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5

Obs! Tjänsten ToS (Typ av Service) är kvar från IGRP och har aldrig implementerats. ToS värdet är alltid inställt på 0.

Kommandot show ip protocols används för att verifiera K-värdena. Återigen rekommenderas inte att ändra K-värden till andra värden om inte nätverksadministratören har en mycket bra anledning att göra det.

Kommandot bandwidth

På de flesta seriella länkar är bandbreddens värde 1 544 Kbits. Bandbreddens värde är avgörande vid valet av bästa vägen eftersom den bestämmer metric-värdet. Både EIGRP och OSPF använder bandbredd (bandwidth) i beräkningar för att bestämma deras metric. Det kan hända att en länks bandbredd-värde skiljs från det riktiga. Det kan korrigeras med kommandot bandwidth.

Router(config-if)# bandwidth <värde i kilobit>

Vi kan verifiera ändringen med hjälp av show interface. Det är viktigt att ändra bandwidth-värde på båda sidor av länken för att säkerställa korrekt routing i båda riktningarna. Kom ihåg att man ändrar detta värde som ett sätt att få mer kontroll över det valda utgående interface och inte för att andra det verkliga bandbredden. Observera att bandbreddens värde återspeglar inte interfacets faktiska fysiska bandbredd. Dessutom ändringar i bandbreddsvärdet ändrar inte länkens fysiska bandbredd.